Przedmiotowy system oceniania

Technologia Informacyjna 

 

1. Uczniowie zostają poinformowani o zasadach przedmiotowego systemu oceniania na początku roku szkolnego, a o ewentualnych poprawkach natychmiast po ich wprowadzeniu.

2. Niniejszy regulamin jest zgodny z wewnątrzszkolnym systemem oceniania.

3. Obowiązują ustalenia Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 kwietnia 1999r. w sprawie zasad oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania egzaminów i sprawdzianów w szkołach publicznych.

a) Ocenianie wewnątrzszkolne ma na celu:

b) Ocenianie wiedzy i umiejętności ucznia powinno być dokonywane systematycznie, w różnych formach, w warunkach zapewniających obiektywność oceny. Stopnie szkolne są jawne zarówno dla ucznia jak i jego rodziców. Nauczyciel ustalając stopień szkolny powinien go - na prośbę ucznia lub jego rodziców - krótko uzasadnić. Sprawdzone i ocenione pisemne prace kontrolne uczeń - na własną prośbę lub prośbę jego rodziców - otrzymuje do domu na czas określony przez nauczyciela.

c) Poziom opanowania przez ucznia wiedzy i umiejętności określonych programem nauczania przedmiotu ocenia się w stopniach szkolnych, zwanych dalej "stopniami", według następującej skali:

Stopień Skrót literowy Ozn. cyfrowe
celujący

cel.

6

bardzo dobry

bdb.

5

dobry

db.

4

dostateczny

dst.

3

dopuszczający

dop.

2

niedostateczny

ndst.

1

d) Oceny wyrażane w stopniach dzielą się na:

e) Stopień ustala nauczyciel uczący danego przedmiotu. Stopień ustalony przez nauczyciela nie może być uchylony ani zmieniony decyzją administracyjną.

f) Ustala się następujące ogólne kryteria stopni z Technologii Informacyjnej:

Stopień celujący otrzymuje uczeń, który spełnia wymagania na stopień bardzo dobry oraz

posiadł dodatkową wiedzę znacznie wykraczającą poza program nauczania TI, samodzielnie i twórczo rozwija swoje zainteresowania

Stopień bardzo dobry otrzymuje uczeń, który opanował pełny zakres wiedzy i umiejętności określonych programem nauczania TI

Stopień dobry otrzymuje uczeń, który opanował wiadomości i umiejętności na poziomie przekraczającym wymagania zawarte w podstawie programowej TI

Stopień dostateczny otrzymuje uczeń, który opanował wiadomości i umiejętności określone programem nauczania TI na poziomie nie przekraczającym wymagań zawartych w podstawie programowej TI

Stopień dopuszczający otrzymuje uczeń, który ma braki w opanowaniu podstawy programowej TI, ale braki te nie przekreślają możliwości uzyskania przez ucznia podstawowej wiedzy z TI w ciągu dalszej nauki

Stopień niedostateczny otrzymuje uczeń, który nie opanował wiadomości i umiejętności określonych w podstawie programowej z TI, a braki w wiadomościach uniemożliwiają dalsze zdobywanie wiedzy w zakresie tego przedmiotu

g) Przy ustalaniu stopnia należy również brać pod uwagę wysiłek wkładany przez ucznia w wykonywanie obowiązków wynikających ze specyfiki przedmiotu, jednak nie ma to decydującego znaczenia przy ustalaniu oceny.

h) Nauczyciel powinien obniżyć wymagania w zakresie wiedzy i umiejętności z nauczanego przedmiotu w stosunku do ucznia, u którego stwierdzono deficyty rozwojowe uniemożliwiające sprostanie wymaganiom programowym potwierdzone orzeczeniem poradni psychologiczno – pedagogicznej.

 

4. Oceny z TI wystawiane są z:

  1. odpowiedzi ustnych
  2. odpowiedzi pisemnych (tzw. kartkówki)
  3. zadań domowych, prowadzenia zeszytu
  4. sprawdzianów praktycznych (zapowiadanych na 1 tydzień lub wcześniej przed terminem sprawdzianu)
  5. aktywności na lekcjach
  6. prac dodatkowych (referaty, projekty)
  7. za udział w konkursach, olimpiadach

W przypadku punktów 4 (a-b) Uczeń obowiązany jest być przygotowanym przynajmniej z trzech ostatnio zrealizowanych tematów.

5. Punktom 4(a-g) odpowiadają poszczególne wagi, mające na celu uwzględnienie stopienia ważności poszczególnych zadań:

 

 

Wskaźniki osiągnięć uczniów

„Waga”

a. odpowiedzi ustne

2 punkty

b. odpowiedzi pisemne (kartkówki)

2 punkty

c. zadania domowe, prowadzenie zeszytu

1 punkt

d. sprawdziany

5 punktów

e. aktywność na lekcjach

3 punkty

f. prace dodatkowe (referaty, projekty)

5 punktów

g. udział w konkursach, olimpiadach

5 punktów

Ocena za I semestr

4 punkty

 

6. Ocenę końcową (OK) obliczamy według wzoru:

Wynik zaokrąglamy według zasad matematycznych. Przy wystawianiu oceny rocznej należy wziąć pod uwagę ocenę za I semestr.

 7. Przykład:

Imię i nazwisko

I semestr

„waga” – 4

Stopnie uzyskane za

sprawdziany, konkursy, olimpiady, prace dodatkowe

 „waga” – 5

aktywność na lekcjach

 „waga” – 3

odpowiedzi, kartkówki

 „waga” – 2

zadania

domowe

„waga” – 1

Jan X.

dobry

4

4

3

5

5

5

4

4

4

1

5

3

5

6

                               

≈ 4,09 (ocena roczna – dobry)


 

8. W przypadku braku oceny z punktów 4(a-c), uczeń ma prawo do uzyskania takiej oceny w dodatkowym terminie określonym przez nauczyciela.

9. Na ocenę z aktywności wpływa poza czynnym udziałem w lekcji także frekwencja.

10. Sprawdziany są obowiązkowe, w razie nieobecności z przyczyn losowych na sprawdzianie (pkt. 7d) nauczyciel wyznacza dodatkowy termin sprawdzianu w ciągu dwóch tygodni od przeprowadzenia sprawdzianu. Nieobecność w obu terminach odpowiada niezaliczeniu danego działu, czyli ocenie niedostatecznej. Nieobecność na sprawdzianie wynikająca z celowego unikania go przez ucznia jest równoznaczna z otrzymaniem oceny niedostatecznej. Na koniec semestru nie przewiduje się sprawdzianu końcowego (zaliczeniowego, poprawkowego).

11. W przypadku uzyskania przez ucznia oceny niedostatecznej za pierwszy semestr, obowiązuje zaliczenie materiału nauczania obowiązującego w semestrze pierwszym w ciągu dwóch miesięcy od momentu klasyfikacji, w terminie wyznaczonym przez nauczyciela w formie ćwiczeń praktycznych. Zaliczać można tylko raz.

 12. Wszelkie nieprawidłowości w przestrzeganiu regulaminu, mogą być zgłaszane przez ucznia nauczycielowi przedmiotu lub dyrektorowi szkoły.